Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztató

A Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Dózsa György út 41., a továbbiakban, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen közleményben és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
A Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató – az érintettek indokolt tájékoztatása mellett történő módosítására. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

Az adatkezelő neve és elérhetősége

A jelen adatkezelés vonatkozásában az

Adatkezelő neve: Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft.

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Email címe: info@muzeumshop.com

Mint adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

A kezelt személyes adatok

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Hírlevélküldés A MúzeumShop online és offline elérhető akcióiról, újdonságairól, eseményeiről értesítjük közönségünket. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, e-mailcím Visszavonásig
Webshopban történő vásárlás regisztráció nélkül A MúzeumShop webáruházában történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, cím, telefonszám, e-mail cím, rendelésazonosítószám, dátum, időpont, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód. A termékek félre tétele, megrendelése esetén a név, cím, telefonszám, e-mail cím, rendelésazonosítószám, dátum, időpont a vásárló értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Webshopban történő vásárlás regisztrációval A MúzeumShop webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Vevőszám, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, fizetési mód. A profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év, a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

 

Adatfeldolgozásról történő tájékoztatás

Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaságok) aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos valamely technikai művelet.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Webshop üzemeltetés céljából

   Név: Shoprenter Kft.
   Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

   E-mail: info@shoprenter.hu

   Telefon: +361 234 5012

Hírlevél kiküldése céljából:

   Név: SalesAutopilot
   Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6.

   E-mail: admin@salesautopilot.com

   Telefon: +361 490 01 72

Az adatok lehetséges címzettjei illetve címzetti kategóriái

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatai (fizető azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja) a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) részére továbbításra kerülnek.

PayPal-os fizetés esetén a regisztrált e-mail cím és a PayPal-os fizetési tranzakció adatai (fizető azonosítója, tranzakció összege, valutája, dátuma, időpontja) a PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) részére továbbításra kerülnek.

Házhozszállítás esetén a szállítási címet, illetve elérhetőségeket (név, e-mail cím, telefonszám) továbbításra kerülnek a GLS Hungary (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), illetve a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirég utca 2-6.) részére.

 

Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;

[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]

a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;

[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]  megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;

[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]

megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]

Az első fejezetben rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató első bekezdésében megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül a feljebb rögzített elérhetőségeken.
  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről ide kattintva tájékozódhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő feljebb megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg: info@muzeumshop.com .

Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez.

Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, nem kapja meg Adatkezelő hírleveleit, illetve a muzeumshop.com webáruházban nem tud online vásárolni.

Érvényes: Budapest, 2024. április 16-tól visszavonásig.