SONORA x MÚZEUMSHOP NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

 

A játék szervezője: Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. – MúzeumShop (1146 Budapest, Dózsa György út 41.

 

A játékot biztosítja:

Sonora kiadó

7800, Siklós, Sallai utca 5/B

 

MúzeumShop

Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Dózsa György út 41.

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 I.                 Részvételi feltételek

 

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, mint Felhasználók (Továbbiakban Felhasználó) akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a https://www.instagram.com/ weboldalon, valamint helyesen válaszolnak a MúzeumShop Instagram oldalán megjelent posztban feltett kérdésre, a poszt alatti komment szekciót használva.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy az Alkalmazást használni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki az Instagram felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált az Instagramon, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül. A Játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban nem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. Jelen szabályzat elfogadásával a Felhasználó az adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok szerint a nyereményjáték, illetve az adatkezeléshez hozzájárulását adja.

A Játékos kizárólag egy darab saját Instagram profillal jogosult részt venni a Játékban. A Játék során használt Instagram profil tekintetében az Instagram profil jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány Instagram profillal vesz részt a Játékban, ha azonban a Szervező megbizonyosodik a felől, hogy egy Játékos több Instagram profillal vesz részt a Játékban, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

 

II. Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2022. december 11-től 2022. december 16-ig tart. Sorsolás: december 16. 20:00 

A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakokban beérkező válaszok vesznek részt, a záró időpontot követően beérkezett kommenteket a Szervező nem fogadja el érvényes válaszként.

 

III. A Nyereményjáték menete

 

A Felhasználó feladata, hogy a játék időtartama alatt a szervező Instagram oldalát és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kövesse, a poszt alá helyesen válaszoljon komment formájában.

A sorsolást a MúzeumShop teljesen véletlenszerűen végzi a posztok alatt megjelenő helyes válaszokból.

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

 

IV. Nyeremények, a nyeremények átvétele

 

A nyereményjáték díja egy darab dedikált Látóideg könyv, valamint egy darab El Greco, Szépművészeti Múzeum - kiállítási katalógus. A két könyvet egy ember fogja megnyerni.  

A nyertes Felhasználót a Szervező az eredményhirdetést követően, legkésőbb 3 napon belül Instagram üzenet formájában értesíti a nyeremény átvételével kapcsolatos teendőkről.

Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítést követően legkésőbb egy héten belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes Felhasználó elveszíti jogát a nyeremény átvételére. A Felhasználó késedelméért a Szervező nem tartozik felelősséggel, amennyiben a fentiek szerint szabályosan, a Felhasználó számára Instagram üzenetben elküldte az értesítést,

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók át.

A nyeremények a MúzeumShopnál személyesen vehetők át nyitvatartási időben (1146 Budapest, Dózsa György út 41.), illetve a Felhasználó kérése esetén futárszolgálat útján kerülnek kiküldésre. A nyeremény személyes átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Felhasználót terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, stb.).

 

V. Felhasználó kizárása a játékból

 

A Szervezők kizárhatják a játékból azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt, aki / amely:

- nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért, kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos érdekeit.

- a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

- bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként;

- más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba, illetve akivel kapcsolatban alapos gyanú merül fel, hogy más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba.

 

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

 

VI. A Szervező felelőssége

 

Szervező kizárja a felelősségét a használt alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap /alkalmazás nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a kommentek továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából –   fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

A jelentkezési feltételek, kommentek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,.), a nyeremény átadásának a nyertes Felhasználónál felmerült okból történő elmaradásáért  vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó 7 napos határidőn belül élhet azonban a GDPR szerinti helyesbítéshez való jogával, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZ

 

1.           Az adatkezelők neve és elérhetőségei

1.1.        A jelen adatkezelés vonatkozásában az

Adatkezelő neve: Kultúra 2008 Kft.MúzeumShop

Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Email címe: info@muzeumshop.com

mint adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

1.2.        Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

2.           Az adatkezelés célja és időtartama

 

2.1.        Az adatkezelés céljának leírása: A Felhasználó kapcsolattartásra szolgáló adatainak kezelése nyereményjátékban való részvétel , illetve nyeremény átadása érdekében

 

3.           Az adatkezelés időtartama: Az adott sorsolástól számított legfeljebb 30 nap

4.           Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja

 

4.1.        A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő: név, valamint a nyeremény futárral történő szállítása esetén: név, e-mailcím, szállítási cím, telefonszám

 

4.2.        Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes - jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő - tájékozott és kifejezett hozzájárulása. [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

 

5.           Az adatok lehetséges címzettjei

 

Az Ön megadott adatait, amennyiben a Játékszabályzat szerint nyertesként kerül kisorsolásra, és a nyereményének futárral történő szállítását kéri, az alábbi jogi személlyel közöljük a nyereménye átvétele céljából:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

 

6.           Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

 

6.1.        Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 

6.1.1.    kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;

[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]

6.1.2.    a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;

[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez] 

6.1.3.    megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;

[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]

6.1.4.    megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]

 

6.2.        A fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje,  a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

 

7.           Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

 

7.1.        Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

•             közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.

•             az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

•             bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

 

 

8.           Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

 

8.1.        Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

 

8.2.        Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem tud részt venni Adatkezelő nyereményjátékában

 

Budapest, 2022. december 11.

Adatkezelő neve: Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft.